📢 "บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่วมใจสามัคคี" 😊

 

เอกสาร สำหรับ รร.

» รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนตามข้อมูลทะเบียนราษฎร (ทร.14) «

» รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติเงินเยียวยาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ «

» รายงานผลการรับนักเรียน «

» รายชื่อนักเรียนทุนภูมิทายาท «

คู่มือการปฏิบัติงาน

» คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา «

» คู่มือการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น อย่างมีประสิทธิภาพ «

» คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด «

» คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี«

» คู่มือดำเนินงานอาหารกลางวันของ
สถานศึกษา «

» คู่มือการใช้โปรแกรม Thai School Lunch «

» หลักเกณฑ์เงินอุดหนุนภูมิทายาท «

» คู่มือการสรรหาและการคัดเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษา «

» คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่สากล (สอบนานาชาติ) «

» คู่มือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน «

×

Table of Contents