หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุคนธ์ ติ้งคำ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางรัชรินทร์ ส้องสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิรัฐติกาล มาละวรรณโณ
พนักงานราชการ