กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอัญชลี พลสิทธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางยุวารี สะมาแอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายฮัมดัน ยานาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนัฐพล หนูสนิท
พนักงานราชการ
นายพีรณัฐ เลื่อนแก้ว
พนักงานราชการ
นางสาววิภากุล บุญแนบ
พนักงานราชการ
นางสาวมารีนี ยามา
นักจิตวิทยา