กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอัญชลี พลสิทธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางยุวารี สะมาแอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายฮัมดัน ยานาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางพรรณวดี แก้วพิมล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพีรณัฐ เลื่อนแก้ว
พนักงานราชการ
นายนัฐพล หนูสนิท
พนักงานราชการ
นางสาวมารีนี ยามา
นักจิตวิทยา