กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสุดสาคร มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางกัลยา ทองพุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวมาซง บากา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุพรรณี แก้วสมศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายธนพัต ศรีวิมล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวซารีป๊ะ โตะแวอาลี
พนักงานราชการ
นางสาวศตพร เอียดขาว
พนักงานราชการ
นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน
พนักงานราชการ
นางอาซาน๊ะ ยามูสะนอ
อัตราจ้าง
นางสาวนิตยา พลชัย
อัตราจ้าง
นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว