กลุ่มอำนวยการ

นางพัณณี คงสะวะคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
นายประสิทธิ์ ขุนทอง
พนักงานราชการ
นายวิสุทธิ์ แยนา
พนักงานราชการ
นางสาวนูรไอนี ขุมนาค
พนักงานราชการ
นายดนุวัต ชูนุ้ย
พนักงานราชการ
นายสุธน บุญรอด
ช่างไฟฟ้า
นายถวิล ชุลีนวน
ช่างไฟฟ้า
นายสัญญา ไชยชะนะ
พนักงานธุรการ
นายยาการียา หะมะ
ลูกจ้างประจำ
นายสมนึก นิลวิเชียร
ลูกจ้างประจำ
นายอนนท์ อุ่นอก
ช่างสี
นายอมร บัวสุวรรณ
ช่างสี
นางแวซง แวสาแล๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
อัตราจ้าง (นักการภารโรง)
นางสาววราภรณ์ คงสำเร็จ
อัตราจ้าง (นักการภารโรง)
นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุง
อัตราจ้าง (เวรยาม)
นายแวอาลี สิเดะ
อัตราจ้าง (เวรยาม)