กลุ่มนโยบายและแผน

นายอุดม ต้องเซ่งกี่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางช่อผกา บุญแนบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางพรภนา คำแป้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสุวันดี รัตนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายศักดิ์ชาย สังไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี
พนักงานราชการ

นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
ลูกจ้างชั่วคราว