ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสะอาด อุสมา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
โทรศัพท์ : 083-1940867,073-431194
นางปราณี สุวรรณะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ14
นางอัสน๊ะ  คำเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ15

นายชัยชนะ  สระทองทา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ16
นางสาวชฎาพร  เสนเผือก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ17
นางพัณณี คงสะวะคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ : 073-431-196ต่อ11
นายอุดม ต้องเซ่งกี่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ19
นางสินุช ประสงค์สุข
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 073-431198,173-431196ต่อ22
นางสุดสาคร มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ : 073-431195,073-431196ต่อ14
นางอัญชลี พลสิทธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ23
นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ18
นางสุคนธ์ ติ้งคำ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ12
นางสินุช ประสงค์สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ : 073-431198,073431-196ต่อ22
นายอุดม ต้องเซ่งกี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 073-431196ต่อ19
นางสินุช ประสงค์สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ : 073-431198,073-431196ต่อ22