กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินุช ประสงค์สุข
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางอภิญญา ศิริรังษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิภา สายนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอนิสา สิเดะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวซูไรนา สิเดะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนูรียะห์ อาแวกะจิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอดินันต์ หะมะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอรวรรณ พรหมชัย
นิติกรปฏิบัติการ

นางเกตุนิกา แว่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ
พนักงานราชการ
นางสาววิภากุล บุญแนบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนูรฮายาตี ดราวี
พนักงานราชการ