คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี