ประวัติความเป็นมา


    ด้านภูมิศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 35/16 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 ประกอบด้วย 4 อำเภอ ดังนี้ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอแม่ลาน มีพื้นที่รวม 837.5 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา ซึ่งมีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี และมีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำปัตตานี ประชากรชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และการทำนาด้วยระบบชลประทาน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีซึ่งมีต้นกำเนิด อยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลผ่านเขตพื้นที่การศึกษาในท้องที่อำเภอยะรัง และอำเภอหนองจิก พื้นที่ส่วนน้อยเป็นภูเขา อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอโคกโพธิ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี มีพื้นที่ป่าไม้ 103 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.7 ของพื้นที่ทั้งหมด อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 35 องศาเซลเซียส มีฤดู 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน 2 ช่วง คือ ช่วงแรกอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้มีฝนน้อยช่วงหลังอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ฝนตกหนัก น้ำอาจท่วมหรือหลาก ปริมาณน้ำฝน อยู่ระหว่าง 2,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ สามารถให้น้ำแก่พื้นที่การเกษตรได้
  ด้านการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอแม่ลานมีโรงเรียนในสังกัด 115 โรง 2 สาขา ได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ประกอบด้วย

  อำเภอโคกโพธิ์
1. กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
2. กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
3. กลุุ่มโรงเรียนดอกประดู่
  อำเภอยะรัง
4. กลุุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
5. กลุ่มโรงเรียนยะรัง
6. กลุ่มโรงเรียนอัมพวนาราม
  อำเภอมายอ
7. กลุ่มโรงเรียนกูวิงตรัง
8. กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
อำเภอแม่ลาน
9. กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน